Regulamin serwisu micorazon.pl oraz usługi wypożyczenia zestawu Meta Quest 2

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Stronę micorazon.pl oraz usługi świadczone w serwisie, prowadzi firma Micorazon Bartosz Sprengel z siedzibą w Brusach, ul. Młyńska 36, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5552063254, REGON 367829116.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem serwisu.
 3. W zakresie usługi wypożyczania sprzętu, Sklep zakresem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk.

§ 2 Definicje:
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://micorazon.pl.
Sprzedawca/Wynajmujący – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Micorazon Bartosz Sprengel, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5552063254, REGON 367829116.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3 Zasady wypożyczania i korzystania ze Sprzętu

 1. Sprzęt jest wypożyczany do celów niekomercyjnych na podstawie Umowy zawartej z pełnoletnią osobą fizyczną, dalej zwaną Najemcą.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie warunków Umowy wypożyczenia, zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Najemcą.
 3. Najemca akceptuje niniejszy Regulamin w brzmieniu z dnia podpisania Umowy.
 4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt w szczególności za kradzież, uszkodzenia i dekompletację sprzętu od chwili wypożyczenia aż do końca trwania umowy.
 5. Przed użytkowaniem sprzętu Najemca powinien zapoznać się informacjami o bezpieczeństwie podczas korzystania ze Sprzętu, na stronie producenta https://www.oculus.com/
 6. Najemca jest odpowiedzialny za każdego użytkownika, korzystającego ze Sprzętu w trakcie wynajmu, jak i za skutki działań osób korzystających, powstałych w trakcie trwania wynajmu.
 7. Najemca zobowiązuje się do zwrotu Sprzętu w takim stanie, w jakim otrzymał go w dniu wypożyczenia, w terminie wskazanym na umowie.
 8. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania sprzętu w okresie wypożyczenia odpowiada Najemca i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów naprawy sprzętu lub wymiany na nowy.
 9. Zabrania się ingerencji mechanicznej w sprzęt, rozkręcania i rozkładania na części, jak i instalowania na sprzęcie oprogramowania niezatwierdzonego przez Sprzedawcę.
 10. Zabrania się usuwania i/lub modyfikowania oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem, w szczególności resetowania sprzętu do ustawień fabrycznych, za wyjątkiem automatycznych aktualizacji oprogramowania.
 11. Zabrania się podłączania sprzętu do urządzeń zewnętrznych w celach innych niż cel wypożyczenia, w szczególności do działań mogących naruszać gwarancję sprzętu.
 12. Zabrania się używania innego okablowania, poza tym dostarczonym przez Sprzedawcę, stanowiącego integralną zawartość każdego kompletu sprzętu.
 13. Zabrania się przełączania sprzętu w „tryb Deweloperski” do jakichkolwiek celów.
 14. Zabrania się korzystania ze sprzętu i/lub oprogramowania w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa autorskie, szczególnie wykorzystywania sprzętu w celach komercyjnych.
 15. Zabrania się dalszego wynajmowania, dzierżawy, użyczenia sprzętu i/lub oprogramowania wypożyczonego najemcy, w tym szczególnie do zastosowań komercyjnych.
 16. Zwrot sprzętu następuje najpóźniej w terminie określonym w umowie.
 17. W przypadku złamania warunków zawartej umowy przez Najemcę, Wynajmujący ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu sprzętu.
 18. Najemca zobowiązuje się użytkowania sprzętu z należytą starannością i zwrócić go Wynajmującemu w kompletnym stanie, w takim, w jakim Sprzęt znajdował się w chwili wydania go Najemcy wraz ze wszystkimi częściami wyposażenia.
 19. Najemca zobowiązany jest do zachowania wszystkich oznaczeń firmowych Wynajmującego na wynajętym Sprzęcie.
 20. W razie awarii, niesprawności, kradzieży lub utraty sprzętu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw albo zwrotu równowartości wypożyczonego Sprzętu nowego, wskazanego w umowie, jeżeli awaria, niesprawność, kradzież lub utrata sprzętu nastąpiła z winy Najemcy lub osoby, której użyczył sprzęt w okresie trwania umowy najmu. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 4 Zasady bezpieczeństwa, prywatności i poufności danych

 1. Zabrania się wylogowywania z oprogramowania i/lub modyfikowania domyślnego konta użytkownika, zalogowanego na sprzęcie.
 2. Wynajmujący nie podaje żadnych haseł ani innych danych do swoich kont użytkowników.
 3. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i udostępniania jakichkolwiek danych ze sprzętu, w tym danych prywatnych, danych kont użytkowników lub danych powiązanych.
 4. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zakupów w oprogramowaniu za pomocą kont użytkowników, należących do Wynajmującego.
 5. Zabrania się wykorzystywania kont użytkowników należących do Wynajmującego do działań szkodliwych w szczególności do działań przestępczych, wykroczeń lub ogólnie przyjętych jako obraźliwe, nieobyczajne czy szkodliwe, zwłaszcza w odniesieniu do usług portali i/lub aplikacji społecznościowych.
 6. Wynajmujący ma prawo do zażądania zwrotu wszelkich kosztów, poniesionych w wyniku dokonywania zakupów bez zgody Wynajmującego z wykorzystaniem kont użytkowników należących do Wynajmującego.
 7. Wynajmujący nie odpowiada za żadne szkody ani zobowiązania (szczególnie finansowe) powstałe w skutek niedotrzymania zasad zawartych w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. Wynajmujący informuje, że nazwa konta użytkownika (konto Wynajmującego), wszelka aktywność na Sprzęcie oraz nazwy kontaktów z „list znajomych” mogą być widoczne dla pozostałych kontaktów, znajdujących się na „listach znajomych” Oprogramowania, w szczególności oprogramowania Meta (Oculus) i połączonych usługach społecznościowych Facebooka.
 9. Wynajmujący przypomina, że ma prawo i obowiązek przekazania wszelkich posiadanych danych Najemcy organom państwowym, w szczególności przy postępowaniach sądowych, śledczych, prawno-karnych lub odszkodowawczych, powstałych w wyniku działań Najemcy.

§ 5 Warunki zawierania umowy najmu

 1. Warunkiem przystąpienia przez Wynajmującego do zawarcia umowy najmu jest:
  a) zweryfikowanie danych Najemcy
  b) zaakceptowanie przez Najemcę niniejszego Regulaminu
  c) dostępność sprzętu, który jest przedmiotem zainteresowania Najemcy;
  d) dokonanie zapłaty przez Najemcę za cały okres obowiązywania umowy
 2. Umowa zostaje zawarta, po spełnieniu poniższych wymogów, z chwilą, gdy nastąpi późniejsze ze zdarzeń:
  a) Najemca zaakceptuje umowę oraz treść Regulaminu poprzez złożenie podpisu pod umową
  b) Najemca ureguluje należność za najem sprzętu
 3. Z uwagi na fakt, iż przedmiotem usługi wynajmu sprzętu jest świadczenie, które ze względu na swój charakter nie może być zwrócone, a usługa zostanie wykonana przed upływem terminu 10 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi, Najemcy nie służy prawo odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny
  (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

§ 6 Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres Sprzedawcy: Micorazon Bartosz Sprengel,ul. Młyńska 36, 89-632 Brusy
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: vr@micorazon.pl
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 74 1020 1491 0000 4902 0088 7836
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 7 Reklamacja i gwarancja

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy w kodeksie cywilnym.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres siedziby Sprzedawcy podany w § 6 niniejszego Regulaminu.

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej Rozporządzeniem) udostępnianych przez Klientów w celu świadczenia im usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Sprzedawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Klientów:
  a) imię i nazwisko
  b) adres korespondencyjny
  c) numer telefonu
  d) adres elektroniczny (e-mail)

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wzór umowy najmu Gogli